İzleme ve Değerlendirme ( Monitoring & Evaluation )

proje yönetiminde kredi izleme ve değerlendirme acreditable monitoring and evaluation as project management

Genel olarak ülkemizde de Monitoring olarak adlandırılan hizmet; finansmanının bir kısmının veya nadiren tamamının, proje disiplinleri dışındaki bir banka, yatırımcı, Uluslararası veya ulusal fon v.b. tarafından karşılandığı inşaat yatırımlarında, proje yönetimi ilkelerinin, gerek teknik gerekse finansal manada proje değerlendirme kriterlerine uygun olarak takip edilerek, kreditör kuruluş namına olmak üzere belirli periyorlarla düzenlenen; iş ilerleme, nakit akışı, doğrudan veya dolaylı maliyetlerin vadelendirilmiş şekliyle nakit akışa etkilerinin v.b. hususların incelenmesi suretiyle değerlendirilerek raporlandığı, böylelikle torba kredilerin yatırıma zamanında ve doğru miktarda iletilmesinde aracılık vazifesi gören hizmetler bütünüdür. Bir başına monitoring hizmeti olarak adlandırmanın projeye doğrudan katkısının olmayacağı düşünüldüğünden bu hizmet GEMDSE Proje Yönetim tarafından Monitoring & Evaluation (izleme ve değerlendirme) şeklinde bir bütün halinde adlandırılarak, bu prensipler dahilinde uygulanmaktadır. Böylelikle ele alınan projenin tüm etmenlerinin, verdiğimiz hizmetten, objektif ve etkili biçimde faydalanması hedeflenmektedir.

Global olarak izleme ve değerlendirme (montoring & evaluation) hizmetine ait belirli form ve kalıplar bulunsa dahi, her bir yatırımın prensiplerine ve özellikle “proje kredi değerlendirme” dökümanlarına (project appraisal document) uygunluğunun münferiden ve tam olarak sağlanması önem arz etmektedir. Çerçevelendirilen belli başlı teknik hizmetler, keşif / yaklaşık maliyet (bill of quantities), zaman yönetimi, CPM omurgasına sahip genellikle GANTT Chart, kaynaklar (resources) ve kullanımları, kalite prosedürleri ve takibi, risk derecelendirilmesi ve risk tracking / risk monitoring, … şeklindedir.

GEMDSE Proje Yönetim, kreditör kuruluşlarınca yönetilen ve kredilendirilmesi muhtemel inşaat yatırımlarına yönelik ilk fizibilite çalışmalarındaki teknik konulara ait değerlendirme ve risk çerçevelerin (frameworks) hazırlanması safhasına da destek verebilmektedir. Hali hazırda Dünya Bankasının kredilendirdiği Uluslararası bir projede de bu hizmetlerle görevlendirilmiştir.

Yoruma kapalı.