İnşaat Proje Yönetimi

İyi araştırılmış ve kriterleri belirlenmiş inşaat projeleri maliyetinizi düşürür. İnşaat proje yönetimi hizmeti maliyetinizi düşürür ve bütçenizi kontrol altında tutar. Ayrıca süreçlerin tamamında farkındalık kriterini en üst seviyeye çıkartır.

İnşaat Proje Yönetimi

En Karmaşık PY Disiplini: İnşaat Proje Yönetimi!

İnşaat Proje Yönetimi; bir inşaat projesinin tamamlanması için başlangıçtan itibaren genel planlama, koordinasyon dahilinde kontrolü, belirlenmiş maliyet içinde ve gerekli kalite standartlarında olmak üzere zamanında tamamlanacak bir işlevsel kontrollük ile mali açıdan proje gerçekleştirmeye dayanan, ve müşterinin belirlenmiş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik disiplindir. Proje Yönetimi genel ilkelerinin isteğe göre hem bölünmüş hem de geliştirilmiş halidir. Ağırlıklı olarak şantiye / inşaat proje yönetimi hizmeti, ‘aşağıda izah edilen 2 numaralı paket’ olarak ele alınabilir.

GEMDSE Proje Yönetim,  birden fazla teklif paketleri içeren karmaşık inşaat projeleri yönetiminde deneyimlidir. İnşaat Proje yönetimini tam olarak anlayabilmek için öncelikle etaplarının ne olduğu fikir edinmekte fayda bulunmaktadır. İnşaat proje yönetimi hizmeti, pek çok firma tarafından sadece aşağıda yer alan ikinci etapla sınırlandırılabilmektedir.

İnşaat Yönetimi Safhaları

1- İnşaat Öncesi

Tasarımdan önce veya sırasında, bütçe değerlendirmeleri ve senaryolarını yapmak, taslak proje programlarını oluşturmak, projenin gerçekliğini ve inşaat mevzuatlarına uygunluğunu denetlemek, maliyet modellerini tasarlamak, işin süresi ile ilgili yaklaşımları düzenlemek.

Ayrıntılı tasarım incelemeleri tasarım ve inşa değerlendirme amaçlı anahtar paketi dahilinde, farklı disiplinler için yapılmaktadır. Bu, inşaat aşamasında kapsamlı tasarım revizyonlarından kurtulmak amacıyla gerçekleştirilir. İşin yapılabilirliği ve bir değer mühendisliği süreci enerji yönetimi gibi değerlendirmeler ile birlikte bu tasarım inceleme dönemine dahil edilmiştir.

Tedarik zinciri yönetimi de kısmen bu safhada ele alınmaktadır. Kritik malzeme ve ekipmanları taslak biçimde olsa dahi belirlemek ve inşaat takvimini etkileyebilecek herhangi bir malzeme çatışmasını bu safhada belirlemeye çalışmak gereklidir. Malzeme tedarik yönetimi, diğer krtik disiplinler gibi, işin son teslim safhasına kadar yakından izlenen sürekli bir süreçtir.

İhale aşamasında, GEMDSE Proje Yönetimin sözleşme yönetimi sorumluluğu altında hazrılanan her türlü dokumanın gereği, bilgi ve süreç bakımından şeffaflık, İdari açıdan ise gizlilik prensipleri dahilinde İşveren ile birlikte gerçekleştirilir. Müteahhitler ve Tedarikçiler hakkında değerlendirmeler ve incelemeler, işin doğru biçimde yapılması için hazırlanmış, teknik, idari, mali, kalite, iş güvenliği ve yeterlilik şablonları kullanılarak kolaylıkla yapılır. Diğer tüm paketlerdeki uygulama olan Proje yönetim etik kurallarına uyulur.

2- İnşaat Safhası

Yapım sözleşmeleri ve ekleri GEMDSE Proje Yönetimin deneyimi ve kontrolü altında hazırlanmış olduğundan belirli bir koordinasyon ve sorumluluklar dizinine sahiptir. Bu kriterlerin hayata geçirilmesi için sürekli olarak inşaat ilerlemesi, iş güvenliği düzenlemeleri, kalite tasarımının uyumu, çevresel faktörler vb. kontrol altında tutulur. Bu kontrol işlemleri sırasında gerekli koordinasyon, iletişim, unsurlar arası ypılması gerekenler organize edilir ve planlanan hedefler ile sürekli mukayese edilerek varsa sapmalar belirlenir. Hedefler için yapılması gerekli revizyonlar tekrar planlanarak master planlar revize edilir. Sıkı maliyet kontrolü kontroller uygulanır.

Tüm bu işlemler, İşveren nezdinde şeffaflık ilkesi ön planda tutularak uygulanır. Yüklenici, Tedarikçi taahhütleri ve ilerlemeleri, bunların güncellemeleri gibi konular Müşterinin sürekli bilgilendirilmesi hususu ön planda tutularak takip edilir. Planlanmamış beklenmeyen unsurların meydana gelmesi durumunda ortak platform teşkil edilerek en uygun çözüm için İşverenden izin alınır.

->

Tüm proje döngüsü içinde, raporlama süreçleri kullanarak belgelendirilir. Kullanılan özel yazılımlar sayesinde varyasyonlar değerlendirilerek varsa sorunların çözümleri değerlendirilir ve uygulattırılır. GEMDSE Proje Yönetim, şirket merkez de dahil olmak üzere sahada yapılan işlerin izlenmesi için gerekli her türlü yapılanmayı organize eder ve bu konuda net bir resim sunar.

Teslim öncesi gerekli testlerin kabul işlemlerinin hazırlığı yapılır. Bu safhalarla ilgili sözleşme yönetiminde belirlenmiş roller ve sorumluluklar ilgililerine hatırlatılarak aksamadan ifa edilmesi sağlanır. Bina sistemlerinde, devreye alma ve sistem işletme ve bakım prosedürleri hakkında uygun talimatların etkili olması, yürürlüğe girmesi takip edilir. Bu, işletme verimliliği ve yapının/tesisin yaşam döngüsü  boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi için önemli bir etkendir.

Bu safha bir manada genel şantiye ve inşaat yönetimi olarak da anılmaktadır.

3- İnşaat Sonrası

Tüm kullanma kılavuzlarının hazırlanması ve sunulması dahil teslim, test ve devreye alma raporları da dahil olmak üzere işletmeye yönelik belgeler, varsa işletme ile ilgili personel eğitimlerinin de belgeleri Müşteriye teslim edilir.

Teknik olarak, işin gerçekleşmesi sırasında kullanılan adam x saat, malzeme cins ve miktarları, gerçekleşen maliyetler ile as-built projeler de yönetici raporu ile birlikte İşverene teslim edilir.

İnşaat sonrası safhasının önemli kriterlerinin biri de; Müteahhit / Tedarikçilerin bakım ve muhafaza sorumluluk süreleri dahilinde yatırımın takibi ile Tedarikçilerin garanti sürelerinin kontrol altında tutulmasıdır. İstenirse, GEMDSE Proje Yönetimi, bu süreci de etkin biçimde yönetebilmektedir.

Uygulamaları

Hep söylendiği üzere, inşaat projeleri tekrar edilemez öz niteliğe sahip olduğu gibi inşaat proje yönetimi uygulamalarının karmaşıklığı da bilinmektedir. Metodoloji sayfamızda bu karmaşıklığın ne şekilde çözüleceği ile ilgili genel disiplin izah edilmiştir.

İnşaat yönetiminde sözleşme yönetiminden tasarım kriterlerine, temin etme yöntemlerinden inşaat yönetimi uygulama araçlarının tespitine ve daha pek çok konuda icrayı engellemeyen sağlıklı akıcılık elde etmek tamamen “teknik bilgi ve tecrübeye” dayalıdır. Sıkı sıkıya belirlenmiş ve esnek olmayan genel proje yönetimi kuralları vasıtaları ile uyumlu ve hedefleri tutturmaya yarayacak inşaat yönetimi pek mümkün gözükmemektedir. İnşaat proje yönetimi içerisinde kendisine özgü araçlar kullanılır. Bu araçlar, hem teknolojinin ve dijital dünyanın gelişimiyle paralel gelişen araçlardır hem de tecrübeyle geliştirilmiştir formlar ve bilgileri analiz etmeye yarayan evrak düzenidir.

Uygulamada teorik bilgilerle tecrübeye dayalı pratik bilgilerin kontrollü biçimde harmanlanması proje hedeflerindeki sapmaları minimum düzeyde tutacaktır. Aynı zamanda proje üzerindeki sağlıklı bilgi akışı ve bunun neticesindeki farkındalık doğru yöneylemde seyredecektir. Aksi takdirde, yani sadece teorik yaklaşımlarla hareket etmek veya sadece pratik bilgiler üzerinden hareket etmek olumsuzlukları da beraberinde getirecektir. Sürekli bahse konu ettiğimiz etik davranışlar da bu bütünselliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yine uygulamada, yapılacak tüm seçimlerin, analizlerin, kontrol ve takip vasıtalarının; teorik, pratik ve etik süzgeçlerden geçirilmesi gerektiği gibi tüm bunlara bağımsız olarak yaklaşılması gerekliliği kaçınılmazdır. Böylelikle projeye ait tüm etmenlerin yapılacak iş ve işlemler neticesindeki -gerek direkt gerekse dolaylı- etkileşimleri olumlu olacaktır.

inşaat proje yönetiminde yaratıcılık ve başarı
What Is Considered A Thick Penis|Surgery That Makes Stomach Smaller|Cbd Full Spectrum Oil Rub