İnşaat Proje Yönetimi

İş gereksinimlerine odaklı butik çözümler edinin!

İnşaat Proje Yönetimi; bir projenin tamamlanması için başlangıçtan itibaren genel planlama, koordinasyon dahilinde kontrolü, belirlenmiş maliyet içinde ve gerekli kalite standartlarında olmak üzere zamanında tamamlanacak bir işlevsel kontrollük ile mali açıdan proje gerçekleştirmeye dayanan, ve müşterinin belirlenmiş ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik disiplindir. Proje Yönetimi genel ilkelerinin isteğe göre bölünmüş halidir. Ağırlıklı olarak şantiye / inşaat proje yönetimi hizmeti, ‘aşağıda izah edilen 2 numaralı paket’ olarak ele alınabilir.

GEMDSE Proje Yönetim,  birden fazla teklif paketleri içeren karmaşık inşaat projeleri yönetiminde deneyimlidir.

İyi araştırılmış ve kriterleri belirlenmiş projeler üzerinde geliştirilecek doğru stratejiler inşaat maliyetlerini azaltır!

İnşaat Yönetimi aşağıdakileri içerir:

1.) İnşaat Öncesi: Tasarımdan önce veya sırasında, bütçe değerlendirmeleri ve senaryolarını yapmak, taslak proje programlarını oluşturmak, projenin gerçekliğini ve inşaat mevzuatlarına uygunluğunu denetlemek, maliyet modellerini tasarlamak, işin süresi ile ilgili yaklaşımları düzenlemek.

Ayrıntılı tasarım incelemeleri tasarım ve inşa değerlendirme amaçlı anahtar paketi dahilinde, farklı disiplinler için yapılmaktadır. Bu, inşaat aşamasında kapsamlı tasarım revizyonlarından kurtulmak amacıyla gerçekleştirilir. İşin yapılabilirliği ve bir değer mühendisliği süreci enerji yönetimi gibi değerlendirmeler ile birlikte bu tasarım inceleme dönemine dahil edilmiştir.

Tedarik zinciri yönetimi de kısmen bu safhada ele alınmaktadır. Kritik malzeme ve ekipmanları taslak biçimde olsa dahi belirlemek ve inşaat takvimini etkileyebilecek herhangi bir malzeme çatışmasını bu safhada belirlemeye çalışmak gereklidir. Malzeme tedarik yönetimi, diğer krtik disiplinler gibi, işin son teslim safhasına kadar yakından izlenen sürekli bir süreçtir.

İhale aşamasında, GEMDSE Proje Yönetimin sözleşme yönetimi sorumluluğu altında hazrılanan her türlü dokumanın gereği, bilgi ve süreç bakımından şeffaflık, İdari açıdan ise gizlilik prensipleri dahilinde İşveren ile birlikte gerçekleştirilir. Müteahhitler ve Tedarikçiler hakkında değerlendirmeler ve incelemeler, işin doğru biçimde yapılması için hazırlanmış, teknik, idari, mali, kalite, iş güvenliği ve yeterlilik şablonları kullanılarak kolaylıkla yapılır.

2.) İnşaat Safhası: Yapım sözleşmeleri ve ekleri GEMDSE Proje Yönetimin deneyimi ve kontrolü altında hazırlanmış olduğundan belirli bir koordinasyon ve sorumluluklar dizinine sahiptir. Bu kriterlerin hayata geçirilmesi için sürekli olarak inşaat ilerlemesi, iş güvenliği düzenlemeleri, kalite tasarımının uyumu, çevresel faktörler sürekli kontrol altında tutulur. Bu kontrol işlemleri sırasında gerekli koordinasyon, iletişim, unsurlar arası ypılması gerekenler organize edilir ve planlanan hedefler ile sürekli mukayese edilerek varsa sapmalar belirlenir. Hedefler için yapılması gerekli revizyonlar tekrar planlanarak master planlar revize edilir. Sıkı maliyet kontrolü kontroller uygulanır.

Tüm bu işlemler, İşveren nezdinde şeffaflık ilkesi ön planda tutularak uygulanır. Yüklenici, Tedarikçi taahhütleri ve ilerlemeleri, bunların güncellemeleri gibi konular Müşterinin sürekli bilgilendirilmesi hususu ön planda tutularak takip edilir. Planlanmamış beklenmeyen unsurların meydana gelmesi durumunda ortak platform teşkil edilerek en uygun çözüm için İşverenden izin alınır.

Tüm proje döngüsü içinde, raporlama süreçleri kullanarak belgelendirilir. Kullanılan özel yazılımlar sayesinde varyasyonlar değerlendirilerek varsa sorunların çözümleri değerlendirilir ve uygulattırılır. GEMDSE Proje Yönetim, şirket merkez de dahil olmak üzere sahada yapılan işlerin izlenmesi için gerekli her türlü yapılanmayı organize eder ve bu konuda net bir resim sunar.

Teslim öncesi gerekli testlerin kabul işlemlerinin hazırlığı yapılır. Bu safhalarla ilgili sözleşme yönetiminde belirlenmiş roller ve sorumluluklar ilgililerine hatırlatılarak aksamadan ifa edilmesi sağlanır. Bina sistemlerinde, devreye alma ve sistem işletme ve bakım prosedürleri hakkında uygun talimatların etkili olması, yürürlüğe girmesi takip edilir. Bu, işletme verimliliği ve yapının/tesisin yaşam döngüsü  boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi için önemli bir etkendir.

3.) İnşaat Sonrası: Tüm kullanma kılavuzlarının hazırlanması ve sunulması dahil teslim ve test ve devreye alma raporları da dahil olmak işletmeye yönelik belgeler, işletme ile ilgili personel eğitimlerinin belgeleri Müşteriye teslim edilir.

Teknik olarak, işin gerçekleşmesi sırasında kullanılan adamxsaat, malzeme cins ve miktarları, gerçekleşen maliyetler ile as-built projeler de yönetici raporu ile birlikte İşverene teslim edilir.

İnşaat sonrası safhasının önemli kriterlerinin biri de; Müteahhit/Tedarikçilerin bakım ve muhafaza sorumluluk süreleri dahilinde yatırımın takibi ile Tedarikçilerin garanti sürelerinin kontrol altında tutulmasıdır. GEMDSE Proje Yönetim, bu süreci de etkin biçimde yönetmektedir.

inşaat proje yönetimi

Yoruma kapalı.